Engelse verbindingswoorden

Let’s connect! Engelse verbindingswoorden

Krijg jij weinig respons op een Engelse tekst? Worden je producten met Engelse productomschrijvingen veel minder goed verkocht dan dezelfde producten op een Nederlandse site met een Nederlandse productomschrijving? Of gebeurt het je regelmatig dat je Engelse tekst verkeerd begrepen wordt?

Zelf aan de slag om je zakelijk Engels te verbeteren?

Dat kan zomaar liggen aan de leesbaarheid van je tekst. Een tekst moet logisch zijn. Bij te lange zinnen of kromme zinnen, haken mensen al snel af. Een handige manier om een tekst duidelijker en leesbaarder te maken is door het gebruik van Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden.

Deze woorden geven de logica in een tekst weer: zij verbinden zinnen en geven tegenstellingen en overeenkomsten aan. Oftewel: door middel van Engelse verbindings- en signaalwoorden wordt je tekst één geheel. Het is dus belangrijk om deze woorden te gebruiken, maar het is ook belangrijk om ze goed te gebruiken. Als de verbindingswoorden niet kloppen, kloppen de verbanden in een tekst ook niet en zal je lezer een tekst niet begrijpen.

Engelse verbindingswoorden

 
De meest voorkomende Engelse verbindingswoorden zijn ‘and’, ‘or’ en ‘but’, maar er zijn er nog veel meer. Allereerst zijn er de 7 coördinerende Engelse verbindingswoorden, bedoeld om 2 onafhankelijke zinnen te verbinden. Deze woorden zijn te onthouden door het acroniem fanboys: for, and, nor, but, or, yet en so.

Alle Engelse verbindingswoorden die er zijn, zijn onder te verdelen in vier verschillende functies:

1. Extra informatie geven

In het Nederlands gebruiken we hiervoor woorden als daarnaast, ook en bovendien. Deze woorden kun je bijvoorbeeld gebruiken in een betoog als je een opsomming geeft van argumenten of gebeurtenissen. Voorbeelden zijn:

additionally / besides(daarnaast)
also / as well (ook)
and (en)
as / such as / like (zoals)
as a matter of fact (in feite)
especially (vooral, met name)
in other words (met andere woorden)
for example (bijvoorbeeld)
further (verder/daarnaast)
moreover / furthermore (bovendien)
namely (namelijk)
not only… but also … (niet alleen …, maar ook …
or (of)
particularly (in het bijzonder)
regarding / concerning (betreffende)
similarly (evenzo)
thus (dus)

2. Aangeven dat er een tegenstelling aankomt

Ook als je wilt aangeven dat er een tegenstelling aankomt zijn er verschillende Engelse verbindingswoorden die je hiervoor kunt gebruiken. Een aantal voorbeelden zijn:

but (maar)
despite / in spite of (ondanks)
however (maar, echter, toch)
instead (in plaats van)
nevertheless (toch)
on the other hand (aan de andere kant, anderzijds)
regardless of (ongeacht)
though / although (hoewel)
whereas (terwijl)
while (terwijl)

3. Oorzaak en gevolg weergeven

Als je 2 situaties naast elkaar wilt leggen, bijvoorbeeld in een oorzaak-gevolgrelatie, zijn dit een paar voorbeelden van woorden die handig zijn om te gebruiken:

as (aangezien)
as a result of (als gevolg van)
because / because of (omdat)
consequently (als gevolg)
due to (vanwege)
even if (zelfs als)
for this reason (om deze reden)
hence (vandaar)
if (als)
in order to (om)
on condition that / providing that (op voorwaarde dat)
only if (alleen als)
since (aangezien)
so that (waardoor)
therefore (daarom)
thus / in consequence (zodoende)

4. Introduceren of samenvatten

Introduceren en samenvatten komt maar al te vaak voor: bijvoorbeeld in vergaderingen en opsommingen, maar ook in argumentaties. Een aantal woorden die je hiervoor kunt gebruiken zijn:

anyhow / anyway (hoe dan ook)
afterwards (daarna)
eventually / finally (uiteindelijk)
first of all (allereerst)
given these points (op basis van deze punten)
in summary (samenvattend)
in the first / second/ third place (in de eerste/tweede/derde plaats)
initially (aanvankelijk)
last but not least (laatst, maar niet het minste)
lastly (ten slotte)
next (vervolgens)
previously (eerder)
subsequently (vervolgens)
to conclude with / as a final point (ter afsluiting)
to start with / to begin with (om mee te beginnen)
to sum up / to summarize (samenvattend)

Denk jij bewust na over het gebruik van Engelse verbindingswoorden in je Engelse tekst? Ik ben benieuwd! Vergeet niet een reactie achter te laten.

⭐️ Nooit meer nadenken over een goede Engelse zin?

Met de online training Improve Your Grammar kun je zelf aan de slag om je grammatica op orde te krijgen. Vervoegingen, werkwoordstijden en woordvolgorde. Zo fijn om deze kennis paraat te hebben. Klik hier voor alle info over deze praktische en duidelijk opgezette online training. Een goede basis is goud!

Reacties (2)

Reactie of vraag? Dat kan hieronder.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *