Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten tot levering van diensten en producten door Improve Your Business English.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, of afnemen van enige dienst of product van Improve Your
Business English, aanvaardt Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan
slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van
de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Improve Your Business English zijn aanvaard.
1.4 Indien zich tussen Improve Your Business English en haar Opdrachtgever een situatie voordoet die
niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van
één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Improve Your Business English, gevestigd te Schoonrewoerd.
b. Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer; ieder natuurlijk en rechtspersoon die gebruik
maakt van enige dienst en/of die enig product afneemt van Improve Your Business English. Bij een
open inschrijving voor een van de trainingen, die Opdrachtnemer aanbiedt, is de natuurlijke of
rechtspersoon die inschrijvende partij of persoon de Opdrachtgever.
c. Opdracht: Het totaal van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen
werkzaamheden en de daarbij door Opdrachtnemer geleverde materialen.
d. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot de
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren diensten en/of producten.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders
vermeld op de offerte. Zolang een offerte niet is geaccepteerd, kan Opdrachtnemer de offerte
intrekken dan wel wijzigen. Alle offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de
intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Opdrachtnemer als juist worden
aangemerkt.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Indien door wijziging of aanvullingen op de Overeenkomst er financiële of kwalitatieve consequenties
optreden, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren informeren. Indien er sprake
is van een vaste aanneemsom, zal de Opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling
van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven en geoffreerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen geldende
prijsbepalende factoren.
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een
nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen. Opdrachtnemer is
gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit Opdrachtnemer
bekend is.

Artikel 5: De totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand:
– door aanvaarding van de Opdracht door Opdrachtnemer, welke aanvaarding kan blijken uit de
bevestiging op schrift of per e-mail, dan wel doordat Opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft
gegeven aan de werkzaamheden; dan wel
– door ondertekening door Opdrachtgever van een offerte of Overeenkomst.

Artikel 6: Inschakeling van derden

6.1 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden in het kader van de Opdracht te laten verrichten
door derden.
6.2 Indien Opdrachtgever derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de Opdracht, zal hij daartoe
slechts overgaan na instemming van Opdrachtnemer.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming
met de eisen van goed vakmanschap.
7.2 Indien Opdrachtnemer werkzaamheden dient te verrichten op de locatie van de Opdrachtgever, of
op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor de door
Opdrachtnemer gewenste faciliteiten. Hieronder worden bij meerdaagse trainingen ook de
overnachtingskosten verstaan. Al deze kosten worden direct aan Opdrachtgever gefactureerd.
Alvorens Opdrachtnemer haar werkzaamheden op die betreffende locatie zal uitvoeren, zullen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever overleg hebben over het voorzieningenniveau. Indien
Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van
derden, als bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, geldt het bepaalde in dit lid
eveneens ter zake de door die derden gewenste faciliteiten.
7.3 Indien de Opdrachtnemer de Opdracht niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het
tot stand komen van de Overeenkomst niet bekend waren, heeft de Opdrachtnemer het recht de
Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
7.4 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten
gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om
haar verplichtingen na te komen.
7.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Is door
Opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de
overeengekomen prijs, maar zal Opdrachtnemer de Opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal
in dat geval geen extra kosten in rekening brengen.
7.6 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct of indirect,
gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en, behoudens opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer, welke oorzaak of handeling of nalatigheid van Opdrachtnemer, haar personeel of
andere bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander
behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.
7.7 Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die
voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in
de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen
geen regels van dwingend recht verzetten.
7.8 Indien Opdrachtnemer ondanks het vermelde in de twee vorige artikelleden om wat voor reden dan
ook toch aansprakelijk mocht zijn en deze aansprakelijkheid is door de
(beroepsaansprakelijkheid)verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
van de door haar (beroepsaansprakelijkheid)verzekering gedane uitkering.
7.9 Indien de (beroepsaansprakelijkheid)verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt, of niet
tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag
van de aanneemsom, of het totaal gefactureerde bedrag, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8: Vrijwaring

8.1 Opdrachtnemer zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de
uitvoering van de Overeenkomst waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
dan welke Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is.
8.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar
overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van
Opdrachtnemer bedingen.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van
derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door
toepassing van werkwijzen, welke aan Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering
van de Overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 9: Annulering

9.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website van Opdrachtnemer voor enige
dienst of product anders vermeldt, of tenzij in de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever anders is overeengekomen.
9.2 Annulering van de training Business English Incompany
9.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een Business English Incompany trainingsopdracht de volgende
kosten verschuldigd:
a. binnen 7 dagen voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
b. binnen 8 tot 14 dagen voor aanvang 1e trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
c. binnen 15 tot 28 dagen voor aanvang 1e trainingsdag, 25% van het offertebedrag.
d. eerder dan 28 dagen voor aanvang 1e trainingsdag, geen kosten.
9.2.2 Annulering van een Opdracht dient schriftelijk (per post) of per email te geschieden. Annulering is
een feit als Opdrachtnemer de ontvangst van de annulering bevestigd heeft. Als moment van
annuleren geldt datum poststempel bij schriftelijke annulering, of de datum en het tijdstip van
ontvangen van de annulerings-email.
9.2.3 Improve Your Business English behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden, of
bij overmacht, de dienst op te schorten of te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van
eventuele alternatieve data of mogelijkheden.
9.2.4 Voorts is Improve Your Business English bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk
is of in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
9.3 Annulering Open Inschrijving
9.3.1 Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Improve Your
Business English bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers zich kunnen inschrijven waaronder
Training, Coaching, Events, Live Programma’s en Virtuele Programma’s.
9.3.2 Improve Your Business English behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden, of
onvoldoende belangstelling, voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen
ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Improve Your
Business English, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft
Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.
9.3.3 Improve Your Business English heeft het recht om -met duidelijke opgave van redenen- deelname
van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van
het volledige door Opdrachtgever betaalde bedrag.
9.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 31 dagen voor aanvang van
de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website van Opdrachtnemer anders staat vermeld. Bij
annulering binnen 31 dagen voor aanvang van de betreffende training betaalt Opdrachtgever de
gehele prijs.
9.3.5 Indien een Opdrachtgever deelname aan een ‘open inschrijving’ annuleert, mag Opdrachtgever in
alle gevallen, na overleg vooraf met Improve Your Business English, een vervanger met dezelfde
opleidingsvraag voor Opdrachtgever in de plaats laten deelnemen aan die betreffende ‘open
inschrijving’. Is een intake al gehouden dan worden ook voor de vervanger de intakekosten in
rekening gebracht tegen het dan geldend coaching-uurtarief.
9.3.6 Annulering dient uitsluitend per email te geschieden. Annulering is een feit als Opdrachtnemer de
ontvangst van de annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip
van ontvangen van deze email door Improve Your Business English.
Pagina 4 van 5
9.3.7 Wanneer Opdrachtgever/Deelnemer op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit
aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en
het is dan tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.
9.4 Annulering één-op-één begeleiding/coaching/advies op afspraak, zoals Personal Coaching en World
Class Presentation.
9.4.1 Opdrachtgever heeft het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang van de afspraak deze kosteloos te
verzetten, in welk geval Opdrachtnemer en Opdrachtgever een nieuwe afspraak maken, dan wel
deze te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd,
betaalt Opdrachtgever de gehele prijs voor de geannuleerde sessie.
9.5 Annuleren online- en/of audiotrainingen, zoals Improve your Vocabulary en Instant English Boost
online
9.5.1 Wanneer Opdrachtgever de online training Improve your Vocabulary niet langer wenst te volgen,
geldt het volgende:
– Als Opdrachtgever in maandelijkse termijnen betaalt, kan Opdrachtgever per kalendermaand
opzeggen tegen het einde van de betreffende kalendermaand. In dat geval eindigt de online
training met ingang van de daarop volgende kalendermaand. Opdrachtgever is het
abonnementsbedrag over de maand waarin Opdrachtgever opzegt wel verschuldigd.
9.5.2 Als Opdrachtgever in een keer heeft betaald voor het gehele kalenderjaar en Opdrachtgever wenst de
training niet langer te volgen, dan kan Opdrachtgever de training per direct opzeggen.
Opdrachtgever zal in dat geval niet langer toegang krijgen tot de online trainingsomgeving- en
faciliteiten. Op het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor de online training zal geen restitutie
plaatsvinden. Wanneer Opdrachtgever de online training Instant English Boost niet langer wenst te
volgen, geldt het volgende:
– Als Opdrachtgever de training niet langer wenst te volgen, dan kan Opdrachtgever de training per
direct opzeggen. Opdrachtgever zal in dat geval niet langer toegang krijgen tot de online
trainingsomgeving- en faciliteiten. Op het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor de online
training zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 10: Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen
tenzij anders is overeengekomen.
10.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2%
per (gedeelte van een) maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
10.3 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de Opdrachten op
te schorten of te annuleren.
10.4 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een
Overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te
gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van
Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
10.5 Ingeval op de Opdrachtgever een faillissement, surseance van betaling, de wettelijke schuldsanering
natuurlijke personen of een ondercuratelestelling van toepassing wordt of sprake is van stillegging of
liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten, zonder dat
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het toekomende te
vorderen.
10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten –met een minimum van 15% over het openstaande bedragkomen
volledig voor rekening van Opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten
van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in
overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om de door
Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur,
offertes e.d. (hierna: Stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik
te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan de Stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik
voor zover de Opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
11.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van
intellectuele eigendom op de Stukken bij Opdrachtnemer.

Artikel 12: Geheimhouding en Privacy

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
12.2 De persoonlijke gegevens die Improve Your Business English via de site bereiken, worden zorgvuldig
en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.
Improve Your Business English houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in
het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle offertes en Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst
met Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 14: Vindplaats en Wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn te verkrijgen ten kantore van Improve Your Business English en op de website
www.ImproveYourBusinessEnglish.nl.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot
stand komen van de rechtsbetrekking met Improve Your Business English.

Schoonrewoerd, september 2018